КАФЕДРАИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ВА ТИПОЛОГИЯИ МУҚОИСАВӢ

Дар забоншиносии муқоисавӣ омӯзиш ва таҳлили муқоисавӣ–типологии забонҳои гуногун сохтор мақеи хоса дошта, таҳқиқи муқоисавии хусусиятҳои лингвистии онҳо, яке аз масъалаҳои муҳими забоншиносии муқоисавӣ-типологӣ ба шумор меравад.

Густариши рӯзафзуни робитаҳои байналмилалии Тоҷикистони  соҳибистиқлол, супоришу дастурҳои роҳбари давлат ва ҳукумати  ҶТ дар бораи тайёр кардани  мутахассисони забондон, тарҷумон – реферант роҳбарияти ДМТ ва факултетро водор сохт, ки кафедраи ихтисосии забони англисиро соли 2014 ташкил намоянд.

         Мувофиқи фармоиши ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  аз 04. 06. 2014, таҳти № 161- 09 дар заминаи  кафедраи забонҳои хориҷии факултети забонҳои Осиё ва Аврупо кафедраи забони англисӣ ба фаъолият оғоз намуд. Мувофиқи фармоиши ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  аз 28.01.2017, таҳти №07 номи кафедра ба кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавӣ табдил дода шуд. Мудирии кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавиро н.и.ф., дотсент Наврузшоев Баҳридин Хушолович ба уҳда доранд.

         Фаъолияти кафедраи мазкур барои омода намудани мутахассисони ихтисоси 1-21060102 – забонҳои муосири хориҷӣ, ки ба Таснифоти давлатии равия ва ихтисосҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №349 аз 30-июни соли 2007 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. Мутахассиси ихтисоси 1-21060102 – забонҳои муосири хориҷӣ – Забоншинос.  Тарҷумон- (аз забони англисӣ ба тоҷикӣ ва аз забони тоҷикӣ ба англисӣ) намудҳои зерини фаъолияти касбиро метавонад иҷро намояд:

 • тарҷумон (аз забони англисӣ ба тоҷикӣ ва аз забони тоҷикӣ ба англисӣ);
 • тарҷумон – референт (аз забони англисӣ ба тоҷикӣ ва аз забони тоҷикӣ ба англисӣ);
 • коршинос;
 • мушовири соҳа;
 • лингвист.

         Инчунин, магистр – забоншинос. Тарҷумон (аз забони англисӣ ба тоҷикӣ ва аз забони тоҷикӣ ба англисӣ) (муҳлати таҳсил 2 сол),  шуъбаи докторантура аз рӯйи ихтисоси 6D021000 – филологияи хориҷӣ (Ph.D), 6D020500 – Забоншиносии қиёсӣ-таърихӣ, забоншиносии муқоисавӣ ва забоншиносии типологӣ.

          Омӯзгорони кафедраи мазкур ба таҳқиқи масъалаҳои муҳими омӯзиши забонҳои хориҷӣ, тарҷума ва проблемаҳои он, муқоисаи типологии забонҳо, ҷамъоварии маълумотҳо дар бораи таърих, фарҳанг ва муносибатҳои иқтисодии мамлакатҳои англисзабони дунё машғул мебошанд. Қисме аз натиҷаҳои таҳқиқи илмии онҳо дар шакли китоб, дастуру воситаҳои таълимӣ ба табъ расидааст.

Дар кафедра 16 нафар устод кору фаъолият менамоянд. Ҳамаи устодони кафедра ба ғайр аз фаъолияти таълимӣ ба таҳқиқ ва баррасии мавзуъҳои мухталифи илмӣ машғуланд. Аз 16 нафар 1 нафар профессор, 5 нафар дотсент, 3 нафар муаллими калон ва 7 нафар ассистент мебошанд.

         Дар масъалаи омода кардани барномаҳо, дастурҳо ва китобҳои дарсӣ корҳои мушаххас анҷом пазируфта, дар ин сол барномаҳои «Амалияи нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ», «Таърих ва ҷуғрофияи кишвари омӯхташаванда», «Лексикология» силсилабарномаҳо: «Тарҷумаи синхронӣ», «Адабиёти муосири Англис», «Лексикография», «Таърихи забони англисӣ», «Таҳрири матн», «Услубшиносӣ ва маданияти нутқ», «Масъалаҳои мубрами филологияи Ғарб», «Грамматикаи назарӣ», «Назария ва амалияи тарҷума», «Грамматикаи амалӣ», «Фолклори этнологияи англис» ва ҳамчунин барнома ва асбобҳои аёнӣ барои дарси «Таърих ва ҷуғрофияи кишвари омӯхташаванда» омода гардида, дар раванди таълим мавриди истифода қарор мегиранд.

         Дар шароити кунунӣ устодони кафедра дар як самти асосӣ таҳқиқот мебаранд, ки муҳтаво ва мазмуни онҳо ба рафти таълим созгор ва мувофиқат дорад:

 • омӯзиши муқоисавии хусусиятҳои забони англисӣ ва тоҷикӣ, таърих, адабиёт ва ҷуғрофияи мамалакатҳои англисзабон;
 • хусусиятҳои луғавӣ, фразеологӣ, синтаксисии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар асоси маводи адабиёти бадеӣ, воситаҳои ахбори омма омӯхта, бо маводи воситаҳои абори оммаи ба забонҳои англисӣ, нашршаванда муқоиса карда мешавад;
 • хусусиятҳои забонии адабиёти бадеӣ ва жанрҳои гуногуни публитсистӣ дар муқоиса аз нигоҳи забонӣ тадқиқ ва баррасӣ карда мешаванд.

Номгӯи

фанҳои тахасусӣ, фанҳои интихобӣ, курс ва семинарҳои махсус

дар ихтисоси 21060101 «забонҳои муосири хориҷӣ»

I. Номгӯи фанҳо:

 • амалияи нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ;
 •  лексикологияи кишвари омӯхташаванда;
 •  назария ва амалия фонетикаи кишвари омӯхташаванда;
 • грамматикаи амалӣ (англисӣ);
 •  грамматикаи назариявӣ (англисӣ);
 •  назария ва амалияи тарҷума;
 •  тарҷумаи шифоҳӣ ва хаттӣ;
 •  забони англисӣ (забони дуюм);
 •  таърих ва география кишвари омӯхташаванда;
 •  таърихи адабиёт кишвари омӯхташаванда;
 • забоншиносии муқоисавии Аврупо ва Осиё;
 • услубшиносии мукоисавӣ;

II. Номгӯи фанҳои интихобӣ:

 • усулҳои тарҷумаи матнӣ бадеӣ;
 • таърихи тарҷумаи осори бадеии форсу тоҷикӣ ба забони хориҷӣ (англисӣ);
 • фолклор ва этнологияи кишвари омӯхташаванда
 •  инкишофи нутқ;
 • адабиёти муосири кишвари омӯхташаванда 
 • таҳрири матн (интерпритатсия);
 • типологияи муқоисавии забонҳои муқоисашаванда 
 • услубшиносӣ ва маданияти нутқ;
 • тарҷумаи синхронӣ; 
 • тарҷумаи пайдарпай;
 • мушкилоти тарҷумаи хаттӣ;
 • масъалаҳои тарҷумаи вожа ва матнҳои дипломатӣ;

III. Номгӯи курс ва семинарҳои махсус:

 • роҳҳои тарҷумаи матнҳои бадеӣ; 
 • иқтибосот ва мавқеи он дар тарҷума; 
 • усулҳои тарҷумаи матнҳои расмии –  коргузорӣ;
 • мавқеи истилоҳот дар тарҷума; 
 • воҳидҳои фразеологӣ ва хусусиятҳои тарҷумаи онҳо;
 •  таърихи забони кишвари омӯхташаванда;
 • лексикографияи кишвари омӯхташаванда

 • DEPARTMENT OF ENGLISH AND COMPARATIVE TYPOLOGY

In comparative linguistics, the study and comparative typological analysis of different languages ​​has a special place, and the comparative study of their linguistic features is one of the important issues of comparative typological linguistics. The growing international relations of independent Tajikistan, the orders and instructions of the head of state and government of the Republic of Tajikistan on the training of linguists, translators and interpreters forced the leadership of the TNU and the faculty to create a specialized department of  English in 2014.Начало формы

         According to the order of the rector of the National University of Tajikistan dated June 4, 2014, No. 161-09, a specialized department of the English language began to function on the basis of the Department of Foreign Languages ​​of the Faculty of Asian and European Languages. According to the order of the rector of the National University of Tajikistan dated January 28, 2017, No. 07, the name was changed to the Department of English and Comparative Typology. – The head of the department was appointed candidate of philological sciences, associate professor Navruzshoev Bakhridin Khusholovich.

         The activity of this department is to train specialists in the specialty 1-21060102 – Modern foreign languages, which corresponds to the State classifier of directions and specialties of the Republic of Tajikistan, approved by the Government of the Republic of Tajikistan. Under No. 349 of June 30, 2007. Specialist by profession 1-21060102 – Modern foreign languages ​​- Linguist. Translator (from English into Tajik and from Tajik into English) can perform the following types of professional activities translator (from English into Tajik and from Tajik into English);

 • translator (from English into Tajik and from Tajik into English;
 • referent translator (from English into Tajik and from Tajik into English);
 • expert;
 • industry consultant;
 • linguist.

         As well as a master’s degree – Linguist. Translator (from English into Tajik and from Tajik into English) (duration of study 2 years), PhD department – 6D021000 – Foreign Philology, 6D020500 – Comparative and historical linguistics, comparative linguistics and typological linguistics.

         The teachers of this department are engaged in the study of important issues in the study of foreign languages, translation and its problems, the typological comparison of languages, the collection of information about the history, culture and economic relations of the English-speaking countries of the world. Some of the results of their scientific research have been published in the form of books, manuals and teaching aids.

         There are 16 (15 people, 1 professor, 5 associate professors, 3 senior lecturers, 7 assistants) teachers in the department. All teachers stuff, in addition to educational activities, are engaged in research and discussion of various scientific topics.

         In terms of the preparation of programs, teaching aids and textbooks, specific work has been completed, this year subject and work programs in the subjects “Practice of oral and written speech”, “History and geography of the country under study”, programs of the Lexicology series: “Simultaneous translation”, “ Modern English Literature”, “Lexicography”, “History of the English Language”, “Text Editing”, “Stylistics and Culture of Speech”, “Actual Issues of Western Philology”, “Theoretical Grammar”, “Theory and Practice of the English Language”. Translation”, “Practical grammar of the English language”, “Folklore and ethnology of the studied country”, as well as programs and visual aids for the lesson “History and geography of the studied country” have been prepared and are used in the educational process.

         In the current conditions, professors of the department conduct research in one main area, the content of which is compatible with the course of study:

• comparative study of the characteristics of the English and Tajik languages, history, literature and geography of the English-speaking countries;

• lexical, phraseological, syntactic features of the Tajik and English languages ​​are studied on the basis of literary materials, mass media and compared with mass media materials published in English;

 • Linguistic features of fiction and various journalistic genres are studied and discussed in comparison from a linguistic point of view.

LIST

Of foundation subjects, selectives, special courses and seminars in specialty 21060101 “Modern Foreign Languages”

I. GENERAL PROFESSIONAL DISCIPLINES:

 • practice of oral and written speech;
 • lexicology of the studied country;
 • theory and practice of phonetics of the studied country;
 • practical grammar (English);
 • theoretical grammar (English);
 • theory and practice of translation;
 • interpretation and translation;
 • English (second language);
 • history and geography of the studied country;
 • literary history of the studied country;
 • comparative linguistics of Europe and Asia;
 • comparative style.

II. LIST OF OPTIONAL SUBJECTS:

 • methods of literary translation of the text;
 • the history of the translation of Persian-Tajik works of art into a foreign language (English);
 • folklore and ethnology of the studied country;
 • speech development;
 • modern literature of the studied country;
 • text editing (interpretation);
 • comparative typology of comparable languages;
 • style and culture of speech;
 • simultaneous translation;
 • translation of the sequence;
 • problems of written translation;
 • issues of translation of words and diplomatic texts;

 II. LIST OF SPECIAL COURSES AND SEMINARS:

 • ways of translating literary texts;
 • quote and its place in the translation;
 • methods of translation of official texts – work;
 • position of terms in translation;
 • phraseological units and features of their translation;
 • history of the language of the studied country;

lexicography of the studied country.

Абдусалом Мамадназаров

(14.04.1948) д.и.ф., профессор, забоншинос, мутарҷим, луғатнигор, Корманди шоистаи Тоҷикистон, профессори кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавӣ

Соли 1970 факултаи забонҳои хориҷии Донишгоҳи омӯзгории ш. Душанберо хатм намуд. Солҳои 1972-1981 устоди кафедраи забони англисии Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон. Солҳои 1982-1985 – аспиранти кафедраи забони муосири тоҷики ДДТ. Соли 1986 рисолаи номзадӣ ва соли 2013 рисолаи докториро дифоъ намуд. Соли 2016 унвони профессориро гирифтааст.

Аз соли 1988 досенти кафедраи забони англисии ДДТ ва аз соли 1992 то 2002 мудирии ин кафедраро ба ўҳда дошт. Солҳои 1993-1994 дар Университети Бритиш Коламбияи ш. Ванкувери Канада ба сифати устоди забони англисӣ фаъолият ва такмили ихтисос намудааст. Аз соли 2014 дар кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавии факултети забонҳои Осиё ва Аврупо ба сифати профессори кафедра фаъолият анҷом дода истодааст.

Зиёда аз 180 мақола, аз ҷумла 25 дастурҳои таълимию илмӣ ва рисолаҳоро ба табъ расондааст. Ӯ дар чандин конференсияҳои байналмилалӣ дар хориҷ аз кишвар маърўза кардааст.

Соли 2000 дар Университети Индиана (Блумингтон) ва Университети Ҷон Ҳопкинс, Вашингтон ДС, дар мавзӯи «Низоми макотиби олии ИМА» таҳқиқоти илмӣ бурдааст.

Зиёда аз 20 асари илмӣ ва таърихию фарҳангиро бевосита аз забони англисӣ ба тоҷикӣ ё аз тоҷикӣ ба англисӣ тарҷума кардааст.

Abdusalom Mamadnazarov

Professor of the Department of English and Comparative Typology

(14.04.48), Doctor of Philology, professor, translator, lexicographer, Honored worker of Tajikistan

Graduate of the Dushanbe Pedagogical Institute (1970). From 1972-1981 he was a lecturer at the TSU English Language Department, 1982-1984 a postgraduate student, 1986-1992 associate professor of the English Language Department. From September 2014 professor of the Department of English and Comparative Typology of the Faculty of Asian Languages. A.Mamadnazarov defended his PhD thesis at the Tajik University in 1986. In 2013 he defended his doctoral dissertation at the Tajik National University and received the degree of Doctor of Philology. He received his professorship in 2016.

From 1993-94 he was a visiting professor at the University of British Columbia, Canada. He has published more than 180 printed works, including 25 monographs and teaching aids. Professor A. Mamadnazarov participated and made a speech at international conferences out of the country.

In 2000 he completed a research on “Higher education system in the USA” at Indiana University, Bloomington and John Hopkins University.

He translated directly from English into Tajik and or from Tajik into English more than 20 books on history and culture. 

Наврузшоев Баҳридин Хушолович

(19.08.1969) н.и.ф., дотсентзабоншинос, мутарҷим, Аълочии маорифи Тоҷикистон (2014)

         Соли 1993 факултаи забонҳои хориҷии Донишгоҳи омўзгории ш. Душанберо хатм намуд. Солҳои 1993-1995 ассистенти кафедраи забони англисии умумидонишгоҳии ДМТ. Солҳои 1995-1997 – ассистенти кафедраи забони хориҷии факултети журналистика ва тарҷумонии ДМТ. Солҳои 1997-1998 – тарҷумони забони англисӣ ва ҳуҷҷатнигор, корпоратсияи муштараки Тоҷикистон – Олмон «ХИМА». Солҳои 1998-2011 – муаллими калони кафедраи забонҳои хориҷии факултети журналистикаи ДМТ. Солҳои 2009-2011 – унвонҷўйи кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири адабии факултети журналистикаи ДМТ. Солҳои 2012 -2014 – мудири  кафедраи забонҳои хориҷии факултети журналистика. Аз соли 2014 то ҳол мудири кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавии факултети забонҳои Осиё ва Аврупои ДМТ. Cоли 2011 рисолаи номзадӣ дифоъ намуд.

         Зиёда аз 49 мақола, аз ҷумла 6 дастурҳои таълимию илмиро ба табъ расондааст. Ў дар чандин конференсияҳои байналмилалӣ маърўза кардааст.

Navruzshoev Bahridin Khusholovich (19.08.1969) candidate of philological sciences, Linguist, Translator, Excellence in Education of Tajikistan (2014)

         In 1993, the Faculty of Foreign Languages ​​of the Sh. He graduated from Dushanbe. In 1993-1995, he was an assistant at the Department of English at TNU. 1995-1997 – assistant of the foreign language department of the Faculty of Journalism and Translation of TNU. 1997-1998 – English translator and document writer, joint corporation of Tajikistan – Germany “KHIMA”. 1998-2011 – senior teacher of the Department of Foreign Languages, faculty of Journalism, of TNU. 2009-2011 – applicant of the Department of Stylistics and Literary Editing of the Faculty of Journalism TNU. 2012 – 2014 – Head of the Department of Foreign Languages ​​of the Faculty of Journalism. From 2014 till present – the head of the department of English language and Comparative Typology of the faculty of Asian and European Languages ​​ of TNU. In 2011, he defended his candidacy thesis. He published more than 49 articles, including 6 educational and scientific manuals. He has reported at several international conferences.

Абдулфайзов Саиднурудин

Дотсенти кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавӣ

3-уми январи соли 1953 дар де{аи Мазори Султон но{ияи Ховалинг Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. Соли 1972 ба Институти давлатӣ педагогии ба номи Т.Г.Шевченкои шаҳри Душанбе (ҳозира ДДОД ба номи С.Айнӣ) факултети забонҳои хориҷӣ, шуъбаи англисӣ дохил шуда соли 1976 онро бомуваффақият хатм намуда, бо роҳхати Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ба но{ияи Восеъ ба кор фиристонда шуд. Аз соли 1976 то соли 1983 ба ҳайси муаллими забони англисии мактаби №17 ба номи Г. Димитров кору фаъолият кардааст. Аз соли 1983-1992 дар идораи  КУМО-и ВМ ва ХО ҶТ ба {айси электрик кор кардааст. Аз соли 1994-1998 дар Совхози «Ховалинг-1» коргар-Занбузпарвар фаъолият кардааст. Аз соли 1998-2002 тарҷумони ширкати муштараки Точикистон-Британия «Дарвоз» ба {айси тарҷумон фаъолият намудааст. Аз 1-уми августи соли 2002=2004 ассистенти кафедраи муносибатҳои байналхалқии факултети таърихи ДМТ, солҳои 2004-2011 муаллими калони кафедраи «муносибатхои байналхалқӣ»-и факултети муносибатҳои байналхалқии фаъолият намудааст. Солҳои 2011-2013 вазифаи мудири кафедраи забонҳои хориҷии факултети муносибатҳои байналхалқиро иҷро намудааст. 14-уми ноябри соли 2013 рисолаи илмиашро зери унвони «Таҳлили лексикӣ-семантикии истилоҳоти дипломатӣ дар забони тоҷикӣ» дифоъ намуд. Аз соли 2015 то ҳол дар  факултети  забонҳои Осиё ва Аврупо фаъолият мекунад. Аз соли 2016 то ҳол дотсенти кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавии факултети забонҳои Осиё ва Аврупо мебошад. Ҳар сол дар конфронсҳои донишгоҳӣ, ҷумҳуриявӣ, байналмилалӣ ва семинарҳои методӣ баромад мекунад. Дар давоми фаъолияти кориаш бештар аз 25 мақолаи илмӣ ва 5 дастури таълимӣ ба чоп расонидааст. Аз 5-уми октябри соли 2012 Аълочии маъорифи илми Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

         Abdulfayzov Saidnurudin

Associate Professor of the Department of English Language and Comparative Typology

He was born on January 3, 1953 in the village Mazori Sulton Khovaling district Republic of Tajikistan. In 1972 entered the State Pedagogical Institute by T.G.Shevchenko (today’s SPUD by S. Ayni) faculty of Foreign Languages, English Department and graduated from the mentioned institute successfully and was sent to Vose district by the Ministry of Education and Science of  the Republic of Tajikistan. From 1976 to 1983 worked as a teacher at school №17 named after G. Dimitrov. From 1983-1992 he worked as electrician in KUMO Ministry of water resources of the RT. From 1994 till 1998 worked as the worker and beekeeper in sovkhoz “Khovaling-1”. From 1998 till 2002 he worked as the translator in Tajik-British venture “Darvaz”. From the 1.08.2002 till 2004 he was assistant of the department of international relations historical faculty TNU. From 2004 till 2011 he was senior teacher of the faculty of p international relations. From 2011 till 2013 he worked as the Head of the department of foreign languages international relations’ faculty.  From 2015 till resent he works as assistant professorin the Department of English Language and Comparative Typology, faculty of Asian and European Languages, Tajik National University. On the 14th of November 2013 he defensed his dissertation under the title of “ Lexica-Semantic analyses of diplomatic terminology in Tajik language”. From 2015 till present he is assistant professor of the Department of English Language and Comparative Typology, faculty of Asian and European Languages, Tajik National University.

  Yearly makes a speech at University, Republican, International Conferences and methodical seminars. During his activities he wrote more than 25 scientific articles and 5 exercise books which have been published. he is an Excellent of Education of Science of Tajikistan Republic.

Дадоҷонова Иноят Боировна

Дотсенти кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавӣ

Дадоҷонова Иноят Боировна 7 июни соли 1961 дар шаҳри Конибодоми вилояти Ленинобод (ҳозира вилояти Суғд) Ҷумҳурии Тоҷикистон дар оилаи хизматчӣ ба дунё омадааст. Соли 1978 мактаби миёнаи №7 ба номи Ю.А.Гагарини шаҳри Конибодомро хатм намуда, ба Донишкадаи давлатии педагогии шаҳри Душанбе ба номи Т.Г.Шевченко (ҳозира Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ) ба факултети забонҳои хориҷӣ ихтисоси забони англисӣ дохил шуда, соли 1982 Донишкадаи номбурдаро хатм намудааст. Соли 1982 фаъолияти кории худро дар боғчаи бачагони №54 шаҳри Душанбе ҳамчун мураббӣ оғоз намудааст. Аз соли 1984 то соли 2004 дар мактабҳои миёнаи шаҳри Душанбе ба ҳайси омӯзгор кор кардааст. Аз соли 2004 то ҳол дар макотиби олии ҷумҳурӣ ба ҳайси омӯзгор, омӯзгори калон ва мудири кафедраи забони хориҷӣ кор кард. Моҳи феврали соли 2011 рисолаи номзадиро дар мавзӯи “Таҳлили муқоисавии вожаҳои демографӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ” дифо намуд. Номзади илмҳои филология буда, муаллифи 1 монография, асарҳои илмӣ ва зиёда аз 70 мақолаҳои илмӣ мебошад. Моҳи марти соли 2012 дар конференсияи 17-уми занон дар шаҳри Анқара ширкат варзида буд. Бо барномаи илмӣ-фарҳангӣ «Диалоги Осиё ва Аврупо» ба шаҳрҳои Истанбул, Қуния ва Бурсаи давлати Туркия сафарҳои хизматӣ дошт. Соли 2015 бо унвони “Аълочии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон” сарфароз гардонида шуд. Ҳоло дар вазифаи дотсенти кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавӣ дар факултети забонҳои Осиё ва Аврупои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  кор мекунад. Оиладор, соҳиби 3 фарзанд.

Dadadzhanova Inoyat Boirovna

Associate Professor of the Department of English Language and Comparative Typology

Dadadzhanova Inoyat Boirovna was born on June 7, 1961 in the city of Konibodom, Leninabad oblast (now Sughd oblast) of the Republic of Tajikistan in the intellegent family. In 1978, she graduated from the secondary school No. 7 named after Y.A. Gagarin in Konibodom, and entered the Dushanbe State Pedagogical Institute named after T.G. Shevchenko (now the Tajik State Pedagogical University named after S. Aini) the Faculty of Foreign Languages, English Department and graduated from the mentioned Institute in 1982. In 1982, she started her career as a teacher in Kindergarten No. 54 in Dushanbe. From 1984 to 2004, she worked as a teacher in secondary schools in Dushanbe. From 2004 until now, she worked as a teacher, Senior teacher and Head of the Foreign Languages Department in the Higher schools of the Republic of Tajikistan. In February 2011, she defended her Candidate’s thesis on the topic “The Comparative Analysis of the Demographic Terms in the English and Tajik languages”. Candidate of Philological Sciences, author of 1 monograph, scientific works and more than 70 scientific articles. In March 2012, she participated in the 17th women’s conference in Ankara. With the scientific-cultural program “Dialogue of Asia and Europe” she had business trips to the cities of Istanbul, Kunia and Bursa of the Republic of Turkey. In 2015, she was awarded the title “Excellence of Education and Science of the Republic of Tajikistan”. Currently, she works as an Associate Professor of the Department of English Language and Comparative Typology at the Faculty of Asian and European Languages at the Tajik National University. Married, has 3 children.

Собирова Уғулбӣ Садулоевна

Муаллими калони кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавӣ

1-уми феврали соли 1958 дар шаҳри Кулоби Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. соли 1975 ба Институти давлатӣ педагогии ба номи Т.Г.Шевченкои шаҳри Душанбе (ҳозира ДДОД ба номи С.Айнӣ) факултети забонҳои хориҷӣ, шуъбаи англисӣ дохил шуда соли 1979 онро бомуваффақият хатм намуда, бо роҳхати Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Донишгоҳи давлатии омўзгории шаҳри Кулоб ба кор фиристонда шуд. Аз соли 1979 то соли 2013 ба ҳайси муаллим, муаллими калон, мудири кафедраи забони англисии факултети забонҳои хориҷӣ кору фаъолият кардааст. Ҳамзамон аз соли 2000-2003 дар ширкати хориҷии ВАССКО ба ҳайси тарҷумон кор кардааст. Аз соли 2013 то айни ҳол дар кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавӣ фаъолият карда истодааст. Солҳои 2022-2023 – аспиранти кафедраи забони англисї ва типологияи мўоисавї. Соли 2023 рисолаи номзадиро дар мавзуи «Нақш ва мавқеи омонимҳо дар забонҳои гуногунсохт. (дар асоси фарҳангҳои тафсирӣ ва дузабонаи англисӣ-тоҷикӣ, тоҷикӣ-англисӣ» дифо намуд.  Зиёда аз 25 маќола  ва 5 дастури таълимӣ ба чоп расондааст. Њамасола дар конференсияњои донишгоњи, љумњуриявї, байналмилалї ва семинарњои методї баромад мекунад. Аълочии маъорифи илми Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Sobirova Ugulbi Saduloevna

Senior teacher of the Department of English Language and Comparative Typology

was born on February 1, 1958 in Kulob, Republic of Tajikistan. In 1975 entered the State Pedagogical Institute by T.G. Shevchenko (today’s SPUD by S. Ayni) faculty of Foreign Languages, English Department and graduated from the mentioned institute successfully and was sent to Kulob State University by the Ministry of Education and Science of the Republic of Tajikistan. From 1979 to 2013 worked as a teacher, senior teacher, the Head of English Department and at the same time worked as a translator in the foreign organization “VASSCO” from 2000-2003. From 2013 till present she works as a senior teacher in the Department of English Language and Comparative Typology, faculty of Asian and European Languages, Tajik National University. From 2022-2023 postgraduate student.  U. Sobirova defended her PhD thesis at the Tajik University in 2023 on the theme “The Role and Place of Homonyms in Different Structural Languages (on the base of explanatory and bilingual of English-Tajik, Tajik-English dictionaries”. She has published more than 25 printed works including 5 teaching aids. Yearly makes a speech at University, Republican, International Conferences and methodical seminars.  She is an Excellent worker of Education and Science of Tajik Republic.

Назарова Муҳаббат Раҳмонқуловна

Муаллимаи калони кафедраи забони англисӣ ва типологияи мукоисавӣ

         14-уми марти соли 1979 дар нохияи Балҷувон, вилояти Хатлон, Ҷумхурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. Соли 2002 ба Донишгоҳи давлатии шаҳри Кўлоб ба номи Абуабдулло Рўдакӣ факултети филологияи англис дохил шуда соли 2007 донишгоҳи номбаршударо хатм намуда бо роҳхати Вазорати маориф ва илми Чумхурии Точикистон ба МТМУ–и №8 ноҳияи Балҷувон ба ҳайси омўзгори забони англисӣ ба кор фиристода шуд. Аз соли 2007 то соли 2009 дар МТМУ ноҳияи Балҷувон ба ҳайси омўзгори фани забони англисӣ фаъолият намудааст. Солхои 2009-2011 дар Донишгоҳи давлатии шаҳри Кўлоб ба номи Абуабдулло Рўдакӣ ба ҳайси ассистенти кафедраи забонхои хориҷи кор кардааст. Соли 2011 ба шуъбаи рзонаи аспирантураи ДМТ дохил шуда соли 2014 хатм намудааст. Соли 2016 рисолаи илмияшро бо унвони «Хусусиятҳои сохторию маъноии ҷумлаҳои содаи яктаркиба дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ» ҳимоя намудааст. Ҳамасола дар конференсияҳои Ҷумҳуриявию байналмиллали ва семинарҳои илми дар вобастаги ба ин мавзуъ мақолаву маърузаҳо таҳия карда баромад менамояд. Аз соли 2014 то соли 2019 ба ҳайси ассистент ва  муаллими калони кафедраи забони англисӣ ва типологияи мукоисавии ДМТ фаъолият намудааст. Солҳои 2019-2022  ба ҳайси мудири кафедраи забонҳои хориҷии ДДФСТ ба номи Мирзо Турсунзода фаъолият дошт. Аз соли 2022 ба ҳайси муаллими калони кафедраи забони англисӣ ва типологияи мукоисавии ДМТ фаъолият карда истодааст.

Nazarova Muhabbat Rahmonqulovna

         Senior teacher of the Department of English and Comparative typology

         She was born on October 14, 1979 in Baljuvon district, Khatlon region, Republic of Tajikistan. In 2002 entered Kulob State University named after Abuabdulloh Rudaki, faculty of English philology and graduated from the mentioned University in 2007 was sent to Comprehensive school №8 Baljuvon District by the Ministry of Education and Science of the Republic of Tajikistan. From 2007 to 2009 worked as an English teacher at school №8, Baljuvon district. In 2009-2011 worked as an assistant of the Department of foreign languages, Kulob State University named after Abuabdulloh Rudaki. In 2011 entered post graduate study of Tajik National University and finished it in 2014. In 2016 defended her dissertation on the theme “The peculiarities of structure and meaning of simple one-member sentences in Tajik and English languages. Yearly she writes articles and talks dealing with this theme and gives talk at the Republican and International Conferences, scientific and methodical seminars. From 2014 to 2019 she worked as an assistant and senior teacher of the Department of English language and Comparative Typology. 2019-2022 was the Head of the foreign languages Department, Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda. From 2022 she works as a senior teacher of the Department of English language and Comparative Typology TNU.     

Диёров Шоҳи Ҷаҳон Абдусамеҳович

Муаллими калони кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавӣ

21уми январи соли 1991 дар ноҳияи Панҷакент, вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. Соли 1998 ба мактаби миёнаи таҳсилоти умумии №19 ба номи Мирзо Турсунзодаи деҳаи Майкада рафта, онро соли 2009 хатм карда аст. Соли 2009 ба факултети журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (сипас ДМТ) дохил шуда, соли 2014 онро хатм менамояд. Якуми октябри соли 2014 фаъолияти омӯзгорияшро дар ДМТ шурӯъ мекунад. Дорои зиёда аз 15 мақолаи илмӣ ва оммавӣ ва як дастури таълимӣ мебошад. Унвонҷӯйи мустақили кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавии факултети забонҳои Осиё ва Аврупо буда, номбурда дар мавзӯи “Таҳлили лексикографӣ ва пиринсипҳои сохтории фарҳанги тоҷикӣ-англисии (2000-2005)” барои соҳиб шудан ба дараҷаи номзади илмҳои филология тадқиқоти илмӣ бурда истодааст. Барои иштирок дар тренинги байналмилалӣ соли 2022 ба Ҳиндустон рафта дар он фаъолона ширкат варзадааст. Дорои якчанд сертификатҳои байналмилалӣ, аз қабили “Methodology of teaching English”, “Human Resourse Development” мебошад. Айни ҳол ҳамчун муаллими калони кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавӣ фаъолият бурда истодааст.

Diyorov Shohi Jahon Abdusamehovich

  Assistant professor of the Department of English and Comparative typology

He was born on January 21, 1991 in Panjakent district, Sog’d region of the Republic of Tajikistan. He went to the secondary school №19 named after Mirzo Tursunzade in 1998, and left that school in 2009. After leaving school, he entered to the faculty of journalism, in Tajik National University (hereinafter TNU) and in 2014 graduated from above-mentioned university. He started working his teaching career at TNU in October 2014. He has got more than 15 scientific and public articles and one manual. He is independent researcher of the department of English and comparative typology of the faculty of Asian and European languages right now. He is doing his researching work on the theme of “Lexicographical analysis and structural principles of Tajik-English dictionaries (2000-2005)” for gaining degree of candidate of philological sciences. He has been to India to attend in International training and participated dynamically in it. He has several international certificates such as “Methodology of teaching English”, “Human Resourse Development”. At the moment, he is assistant professor of the department of English and comparative typology. 

Камоли  Нилуфари Барот 

       Ассистенти кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавӣ

21 июни соли 1983 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. Соли 1989 ба синфи якуми мактаби миёнаи №53 и ш. Душанбе рафта онро бомуваффақият  соли 1999 хатм намудааст. Худи ҳамон сол ба Донишгоҳи давлатии  омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ (собиқ Қ. Ҷӯраев)  ба факултети забони англисӣ дохил шуда  онро соли 2004 хатм намудааст. Аз соли 2007 инҷониб дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аввалан дар кафедраи умумидонишгоҳӣ ва аз соли 2012 ба кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавии факултети забонҳои Осиё ва Аврупо кор ва фаолият мекунад.  Аз соли 2017 унвонҷӯи кафедраи таърихи забон ва типологияи муқоисавии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон буда оиди  мавзӯи диссртатсияаш “Вожаҳои анъанавии сарулибос дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ” дар асоси маводи   (романи Ҷ. Икромӣ “Духтари оташ” ва романи  “Бодбурдагон ” – и М. Митчелл)” омӯхта истодааст. Ҳама сола Камоли Нилуфари Барот дар конференсияҳои илмӣ, дар семенарҳои методӣ иштирок намуда оиди мавзӯяш 4 мақолаи  ва якчанд мақолаҳои илмӣ навиштааст.

Kamoli Nilufari Barot

         Assistant professor of the Department of English and comparative typology

Was born in 1983 in Dushanbe. In 1989 I went to the Secondary School № 53 and in 1999 finished the above school. In the same year she entered to the State Pedagogical University after name S. Ayni (former Q. Juraev) joined at the faculty of English Language and in 2004 graduated from the university. Since 2007 she has been a teacher of Tajik National University at first at the university-wide department, then from 2012 she has been working at the department of English and Comparative Typology of faculty of the Asian and European Languages in Tajik National University. From 2017 she has been master of Department of the History Language and Comparative Typology of Tajik National University. Her scientific work under the name «Vocabulary of Traditional Clothes in Tajik and English Languages based on the material (the novel of J, Ikromi «The Fire Girl» and the novel of M. Mitchell «Gone the Wind». Participates annually at the scientific conferences and at the methodological seminars. She wrote several scientific articles and 4 based on her research work.

Ҳакимова Савлатби Шермадовна

Ассистенти кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавӣ

         24-уми марти соли 1988 дар деҳаи Саричашмаи ноҳияи Шурообод, вилояти Хатлон,  Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. соли 2005  ба Институти давлатӣ педагогии ба номи Садриддин Айни шаҳри Душанбе факултети забонҳои хориҷӣ, шуъбаи англисӣ дохил шуда соли 2010 онро бомуваффақият хатм намуда, бо роҳхати Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мактаб-интернати Ҷумҳуриявии барои кудакони ятим ва бепарасторон  ба ҳайси омӯзгори забони англисӣ ба кор фиристода шуд. Аз соли 2010 то соли 2014 ба ҳайси муаллима, кору фаъолият кардааст. Аз соли 2014 то айни ҳол дар кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавӣ фаъолият карда истодааст. Аз соли 2014 ба ҳайси ассистенти кафедра буда дар мавзуи” Таҳлили сохторӣ-маъноӣ синтаксисии ҷонишинҳои таъинӣ дар асосӣ асари тарҷума шуда дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ” кору фаъолият намуда якчанд мақолаву маърузаҳо оиди ин мазуъ дар конференсияҳо баромад намудааст.

Hakimova Savlatbi Shermadovna

         Assistant professor of the Department of English and Comparative typology

Assistent was born on March 24, 1988 in Sarishashma, Republic of Tajikistan. In 2005 entered the State Pedagogical Institute by S. Ayni faculty of Foreign Languages, English Department and graduated from the mentioned institute successfully and was sent to Sarichashma  boarding school  by the Ministry of Education and Science of  the Republic of Tajikistan. From 2010 to 2014 worked as a teacher.From 2014 till present she works as an assistant  in the Department of English Language and Comparative Typology, faculty of Asian and European Languages, Tajik National University.From 2014 as an assistant she works on        Yearly makes a speech at University, Republican, International Conferences and methodical seminars.

Маҳмудзода Маҳмудҷон Бобоҷон

Ассистенти кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавӣ

         16 уми майи соли 1995 дар ш. Ваҳдат, ҷамоати деҳоти А. Абдулвосиев деҳаи Даштабеди Калон  Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. Соли 2002 ба мактаби миёнаи таҳсилоти  умумии №103  рафта, онро соли 2012 хатм карда аст. Соли 2012 ба шӯъбаи шарқшиносии Донишкадаи Исломии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам ( дохил шуда, соли 2016 онро хатм намудааст. Пас аз хатми зинаи бакалавр ҳуҷҷатҳояшро ба донишгоҳи милли Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳсил дар зинаи магистратура ба ихтисоси забонҳои муосири хориҷӣ (англисӣ-тарҷумон) кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавии факултети забонҳои Осиё ва Аврупо супорида онро соли 2018 хатм намудааст. Дуюми ноябри соли 2019 фаъолияти омӯзгорияшро дар ДМТ шурӯъ мекунад. Дорои зиёда аз 3 мақолаи илмӣ ва оммавӣ ва як дастури таълимӣ мебошад. Унвонҷӯйи мустақили кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавии факултети забонҳои Осиё ва Аврупо буда, номбурда дар мавзӯи “Аъзоҳои истисноии ҷумла дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ” барои соҳиб шудан ба дараҷаи номзади илмҳои филология тадқиқоти илмӣ бурда истодааст

Mahmudzoda Mahmudjon bobojon

 Assistant professor of the Department of English and Comparative typology

         He was born on May 16, 1995 in Vahdat, city of the Republic of Tajikistan. He went to the secondary school №107 in 2002, and left that school in 2012. After leaving school, he entered to the faculty of orientalist, in Islamic institute of the Republic of Tajikistan and in 2016 graduated from above-mentioned institute. After completing his bachelor’s degree, he submitted his documents to the National University of the Republic of Tajikistan for master’s degree in modern foreign languages and graduated in 2018.  He started working his teaching career at TNU in October 2019. He has got more than 3 scientific and public articles and one manual. He is independent researcher of the department of English and comparative typology of the faculty of Asian and European languages right now. He is doing his researching work on the theme of “Emphatic parts of sentences in Tajik and English languages” for gaining degree of candidate of philological sciences. At the moment, he is assistant professor of the department of English and comparative typology. 

Муҳиддинзода Садафмоҳ Нуриддин

Ассистенти кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавӣ

         28- уми сентябри соли 1993 дар шаҳри Кӯлоб Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. Соли 2011 ба   Донишгоҳи Давлатии шаҳри Кулоб ба номи          Абӯабдуллоҳ Рудакиӣ факултети забонҳои хориҷӣ,шуъбаи забони англисӣ дохил шуда соли 2015 онҷоро бомуваффақият хатм намудаст. Аз соли 2015 ба шаҳри Анантапури Ҳиндустон дар шуъбаи магистратура дохил шуда соли 2017 хатм намудаст. Худи ҳамон сол ба Ватан баргашта дар ДДК ба ҳайси ассистент кор намудааст. Соли 2019 ба Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ба шуъбаи PhD дохил шуда соли 2022 хатм намудаст. Аз соли 2019 то 2022 дар кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавии факултети забонҳои Осиё ва Аврупо кору фаъолият карда истодааст. Дар мавзӯи “ Таҳлил сохтор- маъно ва вазифаҳои синтаксисии ҷонишинҳои номуайянӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ “ кор карда қариб барои дифо намудан омода аст. Дар тули фаъолияташ чормақолаи илмӣ чоп кардааст.

Muhiddinzoda Sadafmoh Nuriddin

         Assistant professor of the Department of English and Comparative typology

was born on September 28, 1993 in Kulob Republic of Tajikistan. In 2011, entered to the Kulob state university named after Abuabdulloh Rudaki the Faculty of Foreign languages English Department and successfully graduated there in 2015. In 2015, enrolled in the master’s degree in Anantapur, India, and graduated in 2017. In the same year, returned to her homeland and worked as an assistant in DDK. In 2019, entered to PhD department to the Tajik National University and graduated in 2022. From 2019 till present works in the Department of English and Comparative Typology of the Faculty of Asian and European Languages. She is working on the topic “Analysis of the structure-meaning and syntactic functions of indefinite pronouns in English and Tajik languages” and is almost ready for defense. She has published four scientific articles during her career.

Бобоев Лоиқ Самиъевич

Ассистенти кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавӣ

3- юми августи соли 1998 дар ноҳияи Варзоб, таваллуд шудааст. Соли 2005 ба мактаби миёнаи таҳсилоти умумии №30 ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе рафта, онро соли 2016 хатм карда аст. Њамон сол тариқи маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба факултети Забонҳои Осиё ва Аврупои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ихтисоси 21060101(англисӣ-тоҷикӣ) дохил шуда, соли 2020 онро хатм менамояд. Пас аз хатми зинаи бакалавр соли 2021 ба зинаи магистратураи ихтисоси 21060110 (англисӣ-тоҷикӣ) факултети мазкур дохил шуда, онро бо дипломи аъло хатм мекунад. Аз 11.02.2022 ба ҳайси лаборанти кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавии факултети забонҳои Осиё ва Аврупои  ДМТ ба кор оғоз кард. Якуми сентябри соли 2023 фаъолияти омӯзгорияшро дар ДМТ шурӯъ мекунад. Дорои зиёда аз 2 мақолаи илмӣ-оммавӣ мебошад. Бо сипосномаи “Иттифоқи Ҷавонони Тоҷикистон” сарфароз гардонида шудааст. Унвонҷӯйи мустақили кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавии факултети забонҳои Осиё ва Аврупо буда, номбурда дар мавзӯи “Махсусиятҳои лексикии тарҷумаи маҷоз дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ” барои соҳиб шудан ба дараҷаи номзади илмҳои филология тадқиқоти илмӣ бурда истодааст. Айни ҳол ҳамчун ассистенти кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавӣ фаъолият бурда истодааст.

Boboev Loiq Samievich

 Assistant professor of the Department of English and Comparative typology

         He was born on August 3, 1998, in Varzob district. In 2005, he went to secondary school №30 in Firdavsi district of Dushanbe city and finished in 2016. Same year, through the national testing center under the President of the Republic of Tajikistan, he entered the Faculty of Asian and European Languages of the Tajik National University, specializing in 21060101 (English-Tajik), and graduated in 2020. After completing the bachelor’s degree, he entered the master’s degree program in the specialty 21060110 (English-Tajik) of this faculty, and in 2021 he graduated with honors from the Tajik National University. On February 11, 2022, he started working as a laboratory assistant at the Department of English Language and Comparative Typology, Faculty of Asian and European Languages, TNU. On September 1, 2023, he has started his teaching career at Tajik National University. He has more than two scientific-public articles. Awarded with the certificate of “Youth Union of Tajikistan.” He is doing his research work on the theme “Lexical features of metaphor translation from English into Tajik languages” to gain a degree as a candidate in the philological sciences. At the moment, he is an assistant professor in the department of English and comparative typology.