КАФЕДРАИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ВА ТИПОЛОГИЯИ МУҚОИСАВӢ

Дар забоншиносии муқоисавӣ омӯзиш ва таҳлили муқоисавӣ–типологии забонҳои гуногун сохтор мақеи хоса дошта, таҳқиқи муқоисавии хусусиятҳои лингвистии онҳо, яке аз масъалаҳои муҳими забоншиносии муқоисавӣ-типологӣ ба шумор меравад.

Густариши рӯзафзуни робитаҳои байналмилалии Тоҷикистони  соҳибистиқлол, супоришу дастурҳои роҳбари давлат ва ҳукумати  ҶТ дар бораи тайёр кардани  мутахассисони забондон, тарҷумон – реферант роҳбарияти ДМТ ва факултетро водор сохт, ки кафедраи ихтисосии забони англисиро соли 2014 ташкил намоянд.

         Мувофиқи фармоиши ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  аз 04. 06. 2014, таҳти № 161- 09 дар заминаи  кафедраи забонҳои хориҷии факултети забонҳои Осиё ва Аврупо кафедраи забони англисӣ ба фаъолият оғоз намуд. Мувофиқи фармоиши ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  аз 28.01.2017, таҳти №07 номи кафедра ба кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавӣ табдил дода шуд. Мудирии кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавиро н.и.ф., дотсент Наврузшоев Баҳридин Хушолович ба уҳда доранд.

         Фаъолияти кафедраи мазкур барои омода намудани мутахассисони ихтисоси 1-21060102 – забонҳои муосири хориҷӣ, ки ба Таснифоти давлатии равия ва ихтисосҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №349 аз 30-июни соли 2007 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. Мутахассиси ихтисоси 1-21060102 – забонҳои муосири хориҷӣ – Забоншинос.  Тарҷумон- (аз забони англисӣ ба тоҷикӣ ва аз забони тоҷикӣ ба англисӣ) намудҳои зерини фаъолияти касбиро метавонад иҷро намояд:

 • тарҷумон (аз забони англисӣ ба тоҷикӣ ва аз забони тоҷикӣ ба англисӣ);
 • тарҷумон – референт (аз забони англисӣ ба тоҷикӣ ва аз забони тоҷикӣ ба англисӣ);
 • коршинос;
 • мушовири соҳа;
 • лингвист.

         Инчунин, магистр – забоншинос. Тарҷумон (аз забони англисӣ ба тоҷикӣ ва аз забони тоҷикӣ ба англисӣ) (муҳлати таҳсил 2 сол),  шуъбаи докторантура аз рӯйи ихтисоси 6D021000 – филологияи хориҷӣ (Ph.D), 6D020500 – Забоншиносии қиёсӣ-таърихӣ, забоншиносии муқоисавӣ ва забоншиносии типологӣ.

          Омӯзгорони кафедраи мазкур ба таҳқиқи масъалаҳои муҳими омӯзиши забонҳои хориҷӣ, тарҷума ва проблемаҳои он, муқоисаи типологии забонҳо, ҷамъоварии маълумотҳо дар бораи таърих, фарҳанг ва муносибатҳои иқтисодии мамлакатҳои англисзабони дунё машғул мебошанд. Қисме аз натиҷаҳои таҳқиқи илмии онҳо дар шакли китоб, дастуру воситаҳои таълимӣ ба табъ расидааст.

Дар кафедра 16 нафар устод кору фаъолият менамоянд. Ҳамаи устодони кафедра ба ғайр аз фаъолияти таълимӣ ба таҳқиқ ва баррасии мавзуъҳои мухталифи илмӣ машғуланд. Аз 16 нафар 1 нафар профессор, 5 нафар дотсент, 3 нафар муаллими калон ва 7 нафар ассистент мебошанд.

         Дар масъалаи омода кардани барномаҳо, дастурҳо ва китобҳои дарсӣ корҳои мушаххас анҷом пазируфта, дар ин сол барномаҳои «Амалияи нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ», «Таърих ва ҷуғрофияи кишвари омӯхташаванда», «Лексикология» силсилабарномаҳо: «Тарҷумаи синхронӣ», «Адабиёти муосири Англис», «Лексикография», «Таърихи забони англисӣ», «Таҳрири матн», «Услубшиносӣ ва маданияти нутқ», «Масъалаҳои мубрами филологияи Ғарб», «Грамматикаи назарӣ», «Назария ва амалияи тарҷума», «Грамматикаи амалӣ», «Фолклори этнологияи англис» ва ҳамчунин барнома ва асбобҳои аёнӣ барои дарси «Таърих ва ҷуғрофияи кишвари омӯхташаванда» омода гардида, дар раванди таълим мавриди истифода қарор мегиранд.

         Дар шароити кунунӣ устодони кафедра дар як самти асосӣ таҳқиқот мебаранд, ки муҳтаво ва мазмуни онҳо ба рафти таълим созгор ва мувофиқат дорад:

 • омӯзиши муқоисавии хусусиятҳои забони англисӣ ва тоҷикӣ, таърих, адабиёт ва ҷуғрофияи мамалакатҳои англисзабон;
 • хусусиятҳои луғавӣ, фразеологӣ, синтаксисии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар асоси маводи адабиёти бадеӣ, воситаҳои ахбори омма омӯхта, бо маводи воситаҳои абори оммаи ба забонҳои англисӣ, нашршаванда муқоиса карда мешавад;
 • хусусиятҳои забонии адабиёти бадеӣ ва жанрҳои гуногуни публитсистӣ дар муқоиса аз нигоҳи забонӣ тадқиқ ва баррасӣ карда мешаванд.

Номгӯи

фанҳои тахасусӣ, фанҳои интихобӣ, курс ва семинарҳои махсус

дар ихтисоси 21060101 «забонҳои муосири хориҷӣ»

I. Номгӯи фанҳо:

 • амалияи нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ;
 •  лексикологияи кишвари омӯхташаванда;
 •  назария ва амалия фонетикаи кишвари омӯхташаванда;
 • грамматикаи амалӣ (англисӣ);
 •  грамматикаи назариявӣ (англисӣ);
 •  назария ва амалияи тарҷума;
 •  тарҷумаи шифоҳӣ ва хаттӣ;
 •  забони англисӣ (забони дуюм);
 •  таърих ва география кишвари омӯхташаванда;
 •  таърихи адабиёт кишвари омӯхташаванда;
 • забоншиносии муқоисавии Аврупо ва Осиё;
 • услубшиносии мукоисавӣ;

II. Номгӯи фанҳои интихобӣ:

 • усулҳои тарҷумаи матнӣ бадеӣ;
 • таърихи тарҷумаи осори бадеии форсу тоҷикӣ ба забони хориҷӣ (англисӣ);
 • фолклор ва этнологияи кишвари омӯхташаванда
 •  инкишофи нутқ;
 • адабиёти муосири кишвари омӯхташаванда 
 • таҳрири матн (интерпритатсия);
 • типологияи муқоисавии забонҳои муқоисашаванда 
 • услубшиносӣ ва маданияти нутқ;
 • тарҷумаи синхронӣ; 
 • тарҷумаи пайдарпай;
 • мушкилоти тарҷумаи хаттӣ;
 • масъалаҳои тарҷумаи вожа ва матнҳои дипломатӣ;

III. Номгӯи курс ва семинарҳои махсус:

 • роҳҳои тарҷумаи матнҳои бадеӣ; 
 • иқтибосот ва мавқеи он дар тарҷума; 
 • усулҳои тарҷумаи матнҳои расмии –  коргузорӣ;
 • мавқеи истилоҳот дар тарҷума; 
 • воҳидҳои фразеологӣ ва хусусиятҳои тарҷумаи онҳо;
 •  таърихи забони кишвари омӯхташаванда;
 • лексикографияи кишвари омӯхташаванда;

DEPARTMENT OF ENGLISH AND COMPARATIVE TYPOLOGY

In comparative linguistics, the study and comparative typological analysis of different languages ​​has a special place, and the comparative study of their linguistic features is one of the important issues of comparative typological linguistics. The growing international relations of independent Tajikistan, the orders and instructions of the head of state and government of the Republic of Tajikistan on the training of linguists, translators and interpreters forced the leadership of the TNU and the faculty to create a specialized department of  English in 2014.Начало формы

         According to the order of the rector of the National University of Tajikistan dated June 4, 2014, No. 161-09, a specialized department of the English language began to function on the basis of the Department of Foreign Languages ​​of the Faculty of Asian and European Languages. According to the order of the rector of the National University of Tajikistan dated January 28, 2017, No. 07, the name was changed to the Department of English and Comparative Typology. – The head of the department was appointed candidate of philological sciences, associate professor Navruzshoev Bakhridin Khusholovich.

         The activity of this department is to train specialists in the specialty 1-21060102 – Modern foreign languages, which corresponds to the State classifier of directions and specialties of the Republic of Tajikistan, approved by the Government of the Republic of Tajikistan. Under No. 349 of June 30, 2007. Specialist by profession 1-21060102 – Modern foreign languages ​​- Linguist. Translator (from English into Tajik and from Tajik into English) can perform the following types of professional activities translator (from English into Tajik and from Tajik into English);

 • translator (from English into Tajik and from Tajik into English;
 • referent translator (from English into Tajik and from Tajik into English);
 • expert;
 • industry consultant;
 • linguist.

         As well as a master’s degree – Linguist. Translator (from English into Tajik and from Tajik into English) (duration of study 2 years), PhD department – 6D021000 – Foreign Philology, 6D020500 – Comparative and historical linguistics, comparative linguistics and typological linguistics.

         The teachers of this department are engaged in the study of important issues in the study of foreign languages, translation and its problems, the typological comparison of languages, the collection of information about the history, culture and economic relations of the English-speaking countries of the world. Some of the results of their scientific research have been published in the form of books, manuals and teaching aids.

         There are 16 (15 people, 1 professor, 5 associate professors, 3 senior lecturers, 7 assistants) teachers in the department. All teachers stuff, in addition to educational activities, are engaged in research and discussion of various scientific topics.

         In terms of the preparation of programs, teaching aids and textbooks, specific work has been completed, this year subject and work programs in the subjects “Practice of oral and written speech”, “History and geography of the country under study”, programs of the Lexicology series: “Simultaneous translation”, “ Modern English Literature”, “Lexicography”, “History of the English Language”, “Text Editing”, “Stylistics and Culture of Speech”, “Actual Issues of Western Philology”, “Theoretical Grammar”, “Theory and Practice of the English Language”. Translation”, “Practical grammar of the English language”, “Folklore and ethnology of the studied country”, as well as programs and visual aids for the lesson “History and geography of the studied country” have been prepared and are used in the educational process.

         In the current conditions, professors of the department conduct research in one main area, the content of which is compatible with the course of study:

• comparative study of the characteristics of the English and Tajik languages, history, literature and geography of the English-speaking countries;

• lexical, phraseological, syntactic features of the Tajik and English languages ​​are studied on the basis of literary materials, mass media and compared with mass media materials published in English;

 • Linguistic features of fiction and various journalistic genres are studied and discussed in comparison from a linguistic point of view.

LIST

Of foundation subjects, selectives, special courses and seminars in specialty 21060101 “Modern Foreign Languages”

I. GENERAL PROFESSIONAL DISCIPLINES:

 • practice of oral and written speech;
 • lexicology of the studied country;
 • theory and practice of phonetics of the studied country;
 • practical grammar (English);
 • theoretical grammar (English);
 • theory and practice of translation;
 • interpretation and translation;
 • English (second language);
 • history and geography of the studied country;
 • literary history of the studied country;
 • comparative linguistics of Europe and Asia;
 • comparative style.

II. LIST OF OPTIONAL SUBJECTS:

 • methods of literary translation of the text;
 • the history of the translation of Persian-Tajik works of art into a foreign language (English);
 • folklore and ethnology of the studied country;
 • speech development;
 • modern literature of the studied country;
 • text editing (interpretation);
 • comparative typology of comparable languages;
 • style and culture of speech;
 • simultaneous translation;
 • translation of the sequence;
 • problems of written translation;
 • issues of translation of words and diplomatic texts;

 II. LIST OF SPECIAL COURSES AND SEMINARS:

 • ways of translating literary texts;
 • quote and its place in the translation;
 • methods of translation of official texts – work;
 • position of terms in translation;
 • phraseological units and features of their translation;
 • history of the language of the studied country;

lexicography of the studied country.