ФАКУЛТЕТИ ЗАБОНҲОИ ОСИЁ ВА АВРУПОИ ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

Дар даврони истиқлолият муносибатҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиву иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои гуногуни ҷаҳон рӯз ба рӯз густариш ёфта истодаанд. Имрӯз бештар аз 100 кишвари ҷаҳон Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба таври расмӣ мешиносад ва бо аксари ин мамлакатҳо Тоҷикистон муносибатҳои дипломатӣ барқарор намуда, дар ин кишварҳо намояндагиҳо ва сафоратҳои Тоҷикистон амал мекунанд. Аз ин рӯ, зарурати тарбияи кадрҳои маҳаллӣ, ки дорои донишу малакаи забонӣ ва мутахассиси донандаи таърих, иқтисод ва фарҳанги кишварҳои ҷаҳон мебошанд, пеш омадааст.

Дар тули беш аз 60 сол факултети забонҳои Осиё ва Аврупо (пеш факултети шарқшиносӣ) маркази ягонаи тайёр кардани кадрҳои баландихтисоси шарқшинос дар ҷумҳурӣ ва яке аз марказҳои беҳтарини шарқшиносии собиқ Иттиҳоди Шуравӣ ба ҳисоб мерафт. Ҳоло низ, бо вуҷуди он ки дар баъзе донишгоҳҳои Тоҷикистон факултетҳо ва шуъбаҳои шарқшиносӣ амал мекунанд, факултети мазкур маркази асосии таълиму омӯзиш ва тарбияи мутахассисони варзидаи ин соҳа боқӣ мемонад.

Аз рӯзҳои аввали таъсисёбӣ дар факултети забонҳои Осиё ва Аврупо профессор Ҳилол Каримов, ки баъдан аввалин декани он буд, профессорон Владимир Павлович Демидчик, Алберт Леонидович Хромов, дотсентон Ҳасан Наққош, Файзалӣ Наҷмонов ва дигарон садоқатмандона ва самаранок фаъолият мекарданд, ки дар рушду нумуи факултет ва тайёр кардани мутахассисон-шарқшиносони варзида ва инкишофи илми шарқшиносӣ дар ҷумҳурӣ саҳми арзанда гузоштаанд. Имрӯз саҳми профессорон С. Сулаймонов, Ҳ. Раҷабов, С. Назарзода, А. Мамадназаров ва У. Сафаров дар ташаккулу инкишофи кафедраҳо, тарбияи олимони ҷавон, пеш бурдани корҳои илмию пажуҳишӣ, ба роҳ мондани таҳияи китобҳои дарсӣ, маводи методӣ ва барномаҳои таълимӣ назаррас аст.

Дар факултети забонҳои Осиё ва Аврупо имрӯз ислоҳоти сохторӣ идома дорад. Шуруъ аз соли 2011 бо тағйири ном кардани ин факултет бахшҳои забономӯзии он васеъ шуда, дар баробари омӯзиши забонҳои маъмулии пешин арабӣ, форсӣ, пашту, ҳиндӣ ва урду таълими забонҳои хитоӣ, англисӣ, фаронсавӣ, олмонӣ оғоз гардид. Инчунин, дар баробари таълими забон ва адабиёт бар уҳдаи устодони факултет тадриси таъриху ҷуғрофиё ва фолклори ин кишварҳо низ гузошта шуд. Вазифа гузошта шуд, ки тамоми ҷараёни омӯзишу парвариш ва низоми дарсӣ дар заминаи забонҳои омӯхташаванда ба роҳ монда шавад. Агар ба гунаи фишурда ба ин тағйирот нигарем, равшан мешавад, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди роҳбарияти донишгоҳ ва садорати факултет вазифаи пурмасъулияти ислоҳоти куллии ҳам сохторӣ ва ҳам таълимии факултетро гузоштааст. Ин ислоҳоту дигаргуниҳои бунёдӣ, пеш аз ҳама, ба тарбияи кадрҳои баландихтисоси тахассусӣ барои риштаҳои гуногуни сохторҳои давлативу ғайридавлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бештар ба муносибатҳои иқтисодиву иҷтимоии байналмилалӣ робита доранд, нигаронида шудааст.

Бинобар васеъ шудани ҳаҷми соатҳои дарсӣ, тағйир ёфтани барномаҳои таълимӣ, зиёд шудани миқдори кишварҳои омӯхташаванда, имрӯз зарурати таҷдиди сохторӣ ва идории факултети забонҳои Осиё ва Аврупо ба миён омадааст. Ба сохтори факултет ворид шудани гурӯҳҳои нави забонӣ, аз ҷумла, забонҳои англисӣ, фаронсавӣ, олмонӣ, хитоӣ бо омӯзиши хусусиятҳои таърихиву ҷуғрофиёӣ ва фарҳангии кишварҳои омӯхташаванда талаб мекунад, ки мутахассисони ин риштаҳо низ дар факултет ҷойгоҳи худро ёбанд.

Дар соли таҳсили 2022 факултети забонҳои Осиё ва Аврупо довталабонро аз рӯйи ихтисосҳои арабӣ-англисӣ, арабӣ-фаронсавӣ, форсӣ-англисӣ, форсӣ-фаронсавӣ, ҳиндӣ-англисӣ, урду-англисӣ, пашту-англисӣ, олмонӣ-тоҷикӣ, англисӣ-тоҷикӣ, фаронсавӣ-тоҷикӣ, хитоӣ-тоҷикӣ ва хитоӣ -информатика қабул кард. Инчунин пешбинӣ мешавад, ки дар солҳои оянда дар сохтори факултет таълими забонҳои дигари дунё, аз қабили испанӣ, туркӣ, куриёӣ, ҷопонӣ ва ғайра ба роҳ монда шавад.

Имрӯз дар факултети забонҳои Осиё ва Аврупо кафедраи филологияи араб, кафедраи филологияи Эрон, кафедраи филологияи Ҳинд, кафедраи забонҳои хориҷӣ ва кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавӣ фаъолият мекунанд.

Faculty of Asian and European Languages

Tajik National University

             During the period of independence, political, economic and social relations of the Republic of Tajikistan with various countries are expanding day by day. Today, more than 100 countries are officially recognized Tajikistan and it establishes diplomatic relations with majority of them. And Tajikistan has embassies and delegation in these countries. Therefore, it is  necessary  to educate local staff who has language skills, the history, culture, economy of the world countries.

For more than 60 years, the Faculty of Asian and European Languages (Previous Faculty of Orientalism), the only center of training of highly qualified personnel in the country and considered one of the best Orientalism of the former Soviet Union. However, despite the fact that in some universities in Tajikistan, faculties and departments of Orientalism  Plan, the faculty is  the main center of learning and training of experts in this field.

             From the first days of establishment in the Faculty of Asian and European languages Professor Hilol Karimov, professor Vladimir Pavlovich Demidchik,  Albert Leonidovich Khromov, associate profs, Hasan Naqqoshov and Faizali Najmonov and the rest worked honestly, which in development of the faculty in preparation of specialist orientalist and improvement science of orientalism in the country have made valuable contribution. Today, the contributions of professors S. Sulaymonov, H. Rajabov, S. Nazarzoda, Mamadnazarov and U. Safarov are significant in the formation of departments, training of young scientists, managing scientific researchers, publishing textbooks, teaching materials and educational programs.

In the Faculty of Asian and European Languages, structural reforms are being continued today. Since 2011, by the denement of this faculty, it began with the sectors of the faculty, along with the study of common Arabic, Persian, Indian and Urdu, teaching Chinese, English, French, German. Along the teaching language and   literature  teaching of the history, geography  and folklore of these countries, also are in charge of teachers of the faculty. The task was laid to be established the entire course and system and a textbook on the basis of the learning languages. If we look at this change in the shortly, it becomes obvious that the Government of the Republic of Tajikistan put all the  responsibilities of reforming whole systems and also education of the faculty to the rector of University and heads of the faculty. These fundamental reforms, first of all, aimed at the training of highly qualified qualification staff for various and social structures of the Republic of Tajikistan, which is mostly linked to economic and social relations.

Due to the expansion of teaching hours , changing educational programs,  increasing the number of studied countries demands the necessity of systematic changes of managing faculty Asian and European Languages. In the structure of the faculty, added new languages such as English, French, German, Chinese, with the historical, geographical and cultural features studied countries, and also it requires the specialists of these fields to get their job.

During the academic year of 2022-2023, students entered to the Faculty of Asian and European languages by their chosen professions including Arabic-English, Arabic -French, Persian- English, Persian-French, Indian-English, Urdu-English, Pashtu-English, German-Tajik, English-Tajik, French-Tajik, Chinese-Tajik, Chinese-Informatics. Also, upcoming years, the faculty will plan to open new specialties such as Spanish, Turkish, Korean, Japanese, Korean and ect.

There are five departments at the Faculty of Asian and European Languages including departments of Arabic, Persian and Indian philology, the department of foreign languages and the department of English and comparative typology.

FAKULTÄT FÜR ASIATISCHE UND EUROPÄISCHE SPRACHEN

NATIONALE UNIVERSITÄT VON TADSCHIKISTAN

Im Periode der Unabhängigkeit entwikelt sich die politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Beziehungen der Republik Tadschikistan mit verschiedenen Ländern der Welt von Tag zu Tag. Jetz erkennen mehr als 100 Länder der Welt die Republik Tadschikistan offiziell an, und Tadschikistan hat mit den meisten dieser Länder diplomatische Beziehungen aufgenommen, und tadschikische Missionen und Botschaften sind in diesen Ländern tätig. Daher ist es notwendig, lokales Kader auszubilden, das über sprachliche Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt und Experten für die Geschichte, Wirtschaft und Kultur der Länder der Welt ist. Über 60 Jahre galt die Fakultät für Asiatische und Europäische Sprachen (ehemals Fakultät für Orientalistik) als einziges Zentrum für die Ausbildung hochqualifizierter Orientalisten in der Republik und als eines der besten Zentren für Orientalistik in der ehemaligen Sowjetunion. Trotz der Tatsache, das  an einigen Universitäten Tadschikistans Fakultäten und Abteilungen für Orientalistik gibt, bleibt diese Fakultät auch heute noch das Hauptzentrum für Bildung und Ausbildung  qualifizierter Spezialisten. Von den ersten Tagen ihrer Gründung an dieser Fakultat arbeiteten Professor Hilal Karimov, der später ihr erster Dekan wurde, die Professoren Vladimir Pavlovich Demidchik, Albert Leonidovich Khromov, die außerordentlichen Professoren Hasan Naqqosh, Faizali Najmonov und andere treu und effizient an der Fakultät für Asiatische und Europäische Sprachen. Sie haben einen wertvollen Beitrag zur Ausbildung qualifizierter Orientalisten und zur Entwicklung der orientalischen Wissenschaft in der Republik geleistet. Heute ist der Beitrag der Professoren S. Sulaimanov, H. Rajabow, S. Nazarzoda, A. Mammadnazarov und U. Safarov ist maßgeblich an der Gründung und Entwicklung von Abteilungen, der Ausbildung junger Wissenschaftler, der Durchführung von Wissenschafts- und Forschungsaktivitäten und dem Beginn der Entwicklung von Lehrbüchern, methodischen Materialien und Bildungsprogrammen beteiligt. Spezialisten auf diesem Gebiet. in der Fakultät für Asiatische und Europäische Sprachen sind Strukturreformen im Gange. Seit 2011 wurden durch die Umbenennung dieser Fakultät ihre sprachwissenschaftlichen Abteilungen erweitert, neben dem Studium der bisher gebräuchlichen Sprachen Arabisch, Persisch, Paschtu, Hindi und Urdu, dem Unterricht in Chinesisch, Englisch, Französisch u Die deutsche Sprache hat begonnen. Neben dem Sprach- und Literaturunterricht wurden die Lehrer der Fakultät auch beauftragt, Geschichte, Geographie und Folklore dieser Länder zu unterrichten. Es wurde die Aufgabe gestellt, den gesamten Bildungs- und Ausbildungsprozess und das Bildungssystem auf der Grundlage der zu lernenden Sprachen umzusetzen. Sehen wir einen kurzen Blick auf diese Veränderungen, wird deutlich, dass die Regierung der Republik Tadschikistan die Hochschulleitung und die Fakultätsverwaltung mit der verantwortungsvollen Aufgabe einer umfassenden Struktur- und Bildungsreform der Fakultät betraut hat. Diese grundlegenden Reformen und Veränderungen zielen in erster Linie auf die Ausbildung von hochqualifiziertem Personal für verschiedene Zweige der staatlichen und nichtstaatlichen Strukturen der Republik Tadschikistan ab, die hauptsächlich mit internationalen Wirtschafts- und Sozialbeziehungen zusammenhängen. Aufgrund der Ausweitung der Zahl der Unterrichtsstunden, Änderungen der Bildungsprogramme, Zunahme der Anzahl der untersuchten Länder ist heute die Notwendigkeit einer Umstrukturierung und Verwaltung der Fakultät für asiatische und europäische Sprachen entstanden. Die Einführung neuer Sprachgruppen in die Struktur der Fakultät, darunter Englisch, Französisch, Deutsch und Chinesisch, mit dem Studium der historischen, geografischen und kulturellen Besonderheiten der untersuchten Länder erfordert, dass auch Spezialisten dieser Disziplinen ihren Platz in der Fakultät finden . Im akademischen Jahr 2022 nimmt die Fakultät für Asiatische und Europäische Sprachen Bewerber für Arabisch-Englisch, Arabisch-Französisch, Persisch-Englisch, Persisch-Französisch, Hindi-Englisch, Urdu-Englisch, Paschto-Englisch, Deutsch-Tadschikisch,Englisch-Tadschikisch,Französisch-Tadschikisch, Chinesisch-Tadschikisch und Chinesisch-Informatik. Es ist auch geplant, dass in den kommenden Jahren in der Struktur der Fakultät mit dem Unterrichten anderer. Heute hat die Fakultät für Asiatische und Europäische Sprachen Карteder für Arabische Philologie, Карteder  für Iranische Philologie, Карteder  für Indische Philologie, Карteder  für Fremdsprachen und Карteder  für Anglistik und Vergleichende Typologie. Weltsprachen wie Spanisch, Türkisch, Koreanisch, Japanisch usw. begonnen wird.

كلية اللغات الآسيوية والأوروبيةجامعة طاجيكستان الوطنية

تتوسع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لجمهورية طاجيكستان مع مختلف دول العالم، في عصر الاستقلال، يومًا بعد يوم. اليوم، تعترف أكثر من 100 دولة في العالم بجمهورية رسميًا، و هي التي أقامت علاقات دبلوماسية مع معظم هذه البلدان، وتعمل السفارات والبعثات الطاجيكية في هذه البلدان. لذلك، هناك حاجة لتدريب الموظفين المحليين الذين لديهم معرفة ومهارات لغوية وخبراء في تاريخ واقتصاد وثقافة دول العالم. لأكثر من 60 عامًا، كانت كلية اللغات الآسيوية والأوروبية (كلية الاستشراق سابقًا) تعتبر المركز الوحيد لتدريب المستشرقين المؤهلين تأهيلا عاليا في الجمهورية وواحدة من أفضل مراكز الدراسات الشرقية في الاتحاد السوفيتي السابق. على الرغم من وجود كليات وأقسام للدراسات الشرقية في بعض جامعات طاجيكستان، تظل هذه الكلية مركزا رئيسيا لتعليم وتدريب المتخصصين المؤهلين في هذا المجال حتى الآن .

منذ الأيام الأولى لتأسيس هذه الكلية، عمل البروفيسور هلال كريموف، الذي أول عميد لها  فيما بعد، و الأساتذة فلاديمير بوفلوفيتش ديميدتشيك، ألبرت ليونيدوفيتش خروموف. ولقد قدم الأساتذة المساعدون حسن نقاش، فيض علي نجمانوف وآخرون (رحمهم الله) مساهمة قيمة في تدريب المتخصصين المستشرقين وتطوير علم الدراسات الشرقية في جمهورية طاجيكستان و خارجها، بأمانة وكفاءة. اليوم نشاهد مساهمة الأساتذة س.  سليمانوف، ح. رجبوف، س.  نظرزادة ، ع. محمدنظروف و ع. صفروف مهمًا في تكوين وتطوير الأقسام، وتدريب العلماء الشباب، وتنفيذ الأنشطة العلمية والبحثية، وتأليف و تصنيف الكتب المدرسية والمواد المنهجية والبرامج التعليمية.

تجري الإصلاحات الهيكلية في كلية اللغات الآسيوية والأوروبية هذه الايام. بدأت منذ عام 2011، بعد تغيير اسم هذه الكلية، تم توسيع أقسامها اللغوية، جنبًا إلى جنب مع دراسة اللغات الشائعة سابقًا وهي العربية والفارسية والباشتو والهندية والأردية، بدأ تعليم اللغة الصينية والإنجليزية والفرنسية والألمانية. كُلّف أساتذة الكلية بتدريس التاريخ والجغرافيا والفولكلور  للبلدان العربية، إلى تدريس اللغة والأدب العربي. أوجبت الجامعة الكلية بتنفيذ عملية التعليم والتدريب والنظام التعليمي على أساس اللغات التي تتم دراستها بها. إذا نظرنا على وجه التحديد إلى هذه التغييرات ، يتضح أن حكومة جمهورية طاجيكستان قد عهدت إلى إدارة الجامعة وإدارة هيئة التدريس بالمهمة المسؤولة المتمثلة في الإصلاح الهيكلي والتعليمي الشامل للكلية. تهدف هذه الإصلاحات والتغييرات الأساسية،  قبل كل شيء، إلى تدريب الموظفين المؤهلين تأهيلا عاليا لمختلف فروع الدولة والهياكل غير الحكومية في جمهورية طاجيكستان، والتي ترتبط في الغالب بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية الدولية.

اليوم ، بسبب التوسع في عدد ساعات التدريس، وتغير البرامج التعليمية، وزيادة عدد ساعات الدراسة للدول المدروسة، ظهرت الحاجة إلى إعادة هيكلة وإدارة كلية اللغات الآسيوية والأوروبية.

   تتطلب إضافة مجموعات لغوية جديدة إلى هيكل الكلية، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية، مع دراسة الخصائص التاريخية والجغرافية والثقافية للبلدان المدروسة، أن يجد المتخصصون في هذه التخصصات مكانهم أيضًا في الكلية.

في العام الدراسي 2022 ، قبلت كلية اللغات الآسيوية والأوروبية المتقدمين لتخصصات المعلوماتية العربية-الإنجليزية والعربية-الفرنسية والفارسية-الإنجليزية والفارسية-الفرنسية والصينية-المعلوماتي.

تضم كلية اللغات الآسيوية والأوروبية اليوم قسم فقه اللغة العربية ، وقسم فقه اللغة الإيرانية، وقسم فقه اللغة الهندية ، وقسم اللغات الأجنبية، وقسم اللغة الإنجليزية والتصنيف المقارن.

एशियाई और यूरोपीय भाषाओं का संकाय

ताजिक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, दुशंबे, ताजिकिस्तान

स्वतंत्रता के दौरान में, दुनिया के विभिन्न देशों के साथ ताजिकिस्तान गणराज्य के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों का दिन-प्रतिदिन विस्तार हो रहा है। आज, दुनिया के 100 से अधिक देश ताजिकिस्तान गणराज्य को आधिकारिक रूप से मान्यता देते हैं, और ताजिकिस्तान ने इनमें से अधिकांश देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं, और इन देशों में ताजिक मिशन और दूतावास संचालित होते हैं। इसलिए, स्थानीय कर्मियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जिनके पास भाषाई ज्ञान और कौशल है और जो दुनिया के देशों के इतिहास, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के विशेषज्ञ हैं।

60 से अधिक वर्षों के लिए, एशियाई और यूरोपीय भाषाओं के संकाय (पूर्व में प्राच्य अध्ययन के संकाय) को गणतंत्र में उच्च योग्य ओरिएंटलिस्टों के प्रशिक्षण का एकमात्र केंद्र माना जाता था और पूर्व सोवियत संघ में ओरिएंटल अध्ययन के सर्वश्रेष्ठ केंद्रों में से एक था। अब भी, इस तथ्य के बावजूद कि ताजिकिस्तान के कुछ विश्वविद्यालयों में प्राच्य अध्ययन के संकाय और विभाग हैं, यह संकाय इस क्षेत्र में योग्य विशेषज्ञों की शिक्षा और प्रशिक्षण और शिक्षा का मुख्य केंद्र बना हुआ है।

इसकी स्थापना के पहले दिनों से, प्रोफेसर हिलाल करीमोव, जो बाद में इसके पहले डीन बने, प्रोफेसर व्लादिमीर पावलोविच डेमिडचिक, अल्बर्ट लियोनिदोविच ख़्रोमोव, एसोसिएट प्रोफेसर हसन नक्कोश, फैज़ाली नजमोनोव और दूसरों ने एशियाई और यूरोपीय भाषाओं के संकाय में ईमानदारी और कुशलता से काम किया। उन्होंने कुशल प्राच्य विशेषज्ञों के प्रशिक्षण और गणतंत्र में प्राच्य अध्ययन के विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज प्राध्यापक स. सुलेमानोव, ह. राजाबोव, स. नज़रज़ोदा, आ. मामदनाज़रोव और उ. सफ़रोव का विभागों के गठन और विकास, युवा वैज्ञानिकों की शिक्षा, वैज्ञानिक और अनुसंधान गतिविधियों को करने, पाठ्यपुस्तकों के विकास की शुरुआत, पद्धतिगत सामग्री और शैक्षिक कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान है।

एशियाई और यूरोपीय भाषाओं के संकाय में संरचनात्मक सुधार चल रहे हैं। 2011 से इस फैकल्टी का नाम बदलकर इसके भाषाई वर्गों का विस्तार किया गया है, साथ ही अरबी, फ़ारसी, पश्तो, हिंदी और उर्दू की पहले की सामान्य भाषाओं के अध्ययन के साथ-साथ चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच और अध्यापन भी किया जाता है। जर्मन भाषाएं शुरू हो गई हैं। इसके अलावा, शिक्षण भाषा और साहित्य के साथ, संकाय के शिक्षकों को इन देशों के इतिहास, भूगोल और लोककथाओं को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था। अध्ययन की जाने वाली भाषाओं के आधार पर शिक्षा और प्रशिक्षण की पूरी प्रक्रिया और शैक्षिक प्रणाली को लागू करने का कार्य निर्धारित किया गया था। यदि हम इन परिवर्तनों पर एक संक्षिप्त नज़र डालें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ताजिकिस्तान गणराज्य की सरकार ने विश्वविद्यालय प्रबंधन और संकाय प्रशासन को संकाय के व्यापक संरचनात्मक और शैक्षिक सुधार का कार्य सौंपा है। इन मूलभूत सुधारों और परिवर्तनों का उद्देश्य, सबसे पहले, ताजिकिस्तान गणराज्य की राज्य और गैर-राज्य संरचनाओं की विभिन्न शाखाओं के लिए उच्च योग्य कर्मियों का प्रशिक्षण है, जो ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक संबंधों से संबंधित हैं।

शिक्षण के विस्तार, शैक्षिक कार्यक्रमों में बदलाव, अध्ययन किए जाने वाले देशों की संख्या में वृद्धि के कारण आज एशियाई और यूरोपीय भाषाओं के संकाय के पुनर्गठन और प्रबंधन की आवश्यकता है। अध्ययन किए गए देशों की ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के अध्ययन के साथ अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और चीनी सहित संकाय की संरचना में नए भाषा समूहों की शुरूआत के लिए आवश्यक है कि इन विषयों के विशेषज्ञों को भी संकाय में अपना स्थान मिले।

शैक्षणिक वर्ष 2022 में एशियाई एवं यूरोपीय भाषाओं का संकाय ने अरबी-अंग्रेजी, अरबी-फ्रेंच, फारसी-अंग्रेजी, फारसी-फ्रेंच, हिन्दी-अंग्रेजी, उर्दू-अंग्रेजी, पश्तो-अंग्रेजी, जर्मन-ताजिक, अंग्रेजी-ताजिक, फ्रेंच-ताजिक, चीनी-ताजिक और चीनी-सूचना विज्ञान में आवेदकों को शमील किया। यह भी योजना है कि आने वाले वर्षों में फैकल्टी के ढांचे में दुनिया की अन्य भाषाओं जैसे स्पेनिश, तुर्की, कोरियाई, जापानी आदि का शिक्षण शुरू किया जाएगा।

आज, एशियाई और यूरोपीय भाषाओं के संकाय में अरबी भाषाशास्त्र विभाग, ईरानी भाषाशास्त्र विभाग, भारतीय भाषाशास्त्र विभाग, विदेशी भाषा विभाग और अंग्रेजी और तुलनात्मक टाइपोलॉजी विभाग कार्य कर रहे हैं।

دانشکده زبانهای آسیا و اروپایدانشگاه ملّی تاجیکستان

در دوران استقلال مناسبتهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی جمهوری تاجیکستان با کشورهای گوناگون جهان روز به روز گسترش یافته ایستاده‌اند. امروز بیشتر از 100 کشور جهان جمهوری تاجیکستان را به طور رسمی می‌شناسد و با اکثر این مملکتها تاجیکستان مناسبتهای دیپلماسی برقرار نموده، در این کشورها نمایندگی ها و سفارتهای تاجیکستان عمل می‌کنند. از این رو، ضرورت تربیه کارآزمودگات بومی، که دارای دانش و مهارت زبانی و متخصص داننده تاریخ، اقتصاد و فرهنگ کشورهای جهان می‌باشند، پیش آمده است.

 در طول بیش از 60 سال دانشکده زبانهای آسیا و اروپا (پیش دانشکده شرق‌شناسی) مرکز یگانه آماده کردن کارآزموده­های بلنداختصاص شرق‌شناس در جمهوری و یکی از مرکزهای بهترین شرق‌شناسی سابق اتّحاد شوروی  به حساب می‌رفت. حالا نیز، با وجود آن که در بعضی دانشگاه­های تاجیکستان  دانشکده­ها و شعبه‌های شرق‌شناسی عمل می‌کنند، دانشکده مذکور مرکز اساسی تعلیم و آموزش و تربیه متخصصان ورزیده این ساحه باقی می‌ماند.

 از روزهای اوّل تأسیسیابی در دانشکده زبانهای آسیا و اروپا پروفسور هلال کریمااُف، که بعداً اوّلین رئیس دانشکده آن بود، پروفسوران ولاديمر پاولافیچ دِمِدچیک، البِرت لیانِداویچ خرام­اُف، استادان حسن نقّاش، فیض‌علی نجمان­اُف و دیگران صداقت­مندانه و باثمر فعالیت می‌کردند، که در رشد و نموی دانشکده و آماده کردن متخصصان- شرق‌شناسان ورزیده و انکشاف علم شرق‌شناسی در جمهوری سهم ارزنده گذاشته‌اند. امروز سهم پروفسوران س. سلیمان­اُف، ح. رجب‌اُف، ص. نظرزاده، ع. ممدنظراُف و ع. صفراُف در تشکّل و انکشاف شعبه، تربیه عالمان جوان، پیش بردن کارهای علمی و پژوهشی، به راه ماندن تهیه کتابهای درسی، مواد متدی و برنامه‌های تعلیمی نظررس است.

 در دانشکده زبانهای آسیا و اروپا امروز اصلاحات ساختاری ادامه‌ دارد. شروع از سال 2011 با تغییر نام کردن این دانشکده بخشهای زبان‌آموزی آن وسیع شده، در برابر آموزش زبانهای معمولی پیشین عربی، فارسی، پشتو، هندی و اردو تعلیم زبانهای چینی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی آغاز گردید. این چنین، در برابر تعلیم زبان و ادبیات بر عهده استادان دانشکده تدریس تاریخ و جغرافیا و فلکلور این کشورها نیز گذاشته شد. وظیفه گذاشته شد، که تمام جریان آموزش و پرورش و نظام درسی در زمینه زبانهای آموخته­شونده به راه مانده شود. اگر به گونه فشرده به این تغییرات نگریم، روشن می‌شود، که حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد راهبریت دانشگاه و دانشکده وظیفه پرمسئولیت اصلاحات کلّی هم ساختاری و هم تعلیمی دانشکده را گذاشته است. این اصلاحات و دگرگونی­های بنیادی، پیش از همه، به تربیه کارآزموده­های بلنداختصاص تخصصی برای رشته‌های گوناگون ساختارهای دولتی و غیردولتی جمهوری تاجیکستان، که بیشتر به مناسبتهای اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی رابطه دارند، نگرانیده شده است.

 بنا بر وسیع شدن حجم ساعتهای درسی، تغییر یافتن برنامه‌های تعلیمی، زیاد شدن مقدار کشورهای آموخته­شونده، امروز ضرورت تجدید ساختاری و اداری دانشکده زبانهای آسیا و اروپا به میان آمده است. به ساختار دانشکده وارد شدن گروههای نو زبانی، از جمله، زبانهای انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، چینی با آموزش خصوصیتهای تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی کشورهای آموخته­شونده طلب می‌کند، که متخصصان این رشته‌ها نیز در دانشکده جایگاه خود را یابند. 

 در سال تحصیل 2022 دانشکده زبانهای آسیا و اروپا داوطلبان را از روی اختصاصهای عربی – انگلیسی، عربی – فرانسوی، فارسی – انگلیسی، فارسی – فرانسوی، هندی – انگلیسی، اردو – انگلیسی، پشتو – انگلیسی، آلمانی – تاجیکی، انگلیسی – تاجیکی، فرانسوی – تاجیکی، چینی – تاجیکی و چینی -انفورماتیک قبول کرد. این چنین پیش‌بینی می‌شود، که در سالهای آینده در ساختار دانشکده تعلیم زبانهای دیگر دنیا، از قبیل اسپانیایی، ترکی، کره­ای، ژاپنی و غیره به راه مانده شود.

 امروز در فکولتیت زبانهای آسیا و اروپا کفیدره فیلولوژی عرب، کفیدره فیلولوژی ایران، کفیدره فیلولوژی هند، کفیدره زبانهای خارجی و کفیدره زبان انگلیسی و تیپالوژی مقایسوی فعالیت می‌کنند

FACULTÉ DES LANGUES DE L’ ASIE ET DE L’EUROPE DE L’UNIVERSITÉ NATIONALE DU TADJIKISTAN

A la période de l’indépendance, les relations politiques, économiques, culturelles et sociales de la République du Tadjikistan avec divers pays du monde se développent de jour en jour. Aujourd’hui, plus de 100 pays du monde reconnaissent officiellement la République du Tadjikistan, et le Tadjikistan a établi des relations diplomatiques avec la plupart de ces pays, et des missions et ambassades tadjikes opèrent dans ces pays. Par conséquent, il est nécessaire de former du personnel local qui possède des connaissances et des compétences linguistiques et qui soit expert dans l’histoire, l’économie et la culture des pays du monde.

Pendant plus de 60 ans, la Faculté des langues asiatiques et européennes (anciennement la Faculté des études orientales) était considérée comme le seul centre de formation d’orientalistes hautement qualifiés de la république et l’un des meilleurs centres d’études orientales de l’ex-Union soviétique. Même maintenant, malgré le fait qu’il existe des facultés et des départements d’études orientales dans certaines universités du Tadjikistan, cette faculté reste le principal centre d’éducation et de formation et d’éducation de spécialistes qualifiés dans ce domaine.

Dès les premiers jours de sa création, le professeur Hilal Karimov, qui devint plus tard premier doyen, les professeurs Vladimir Pavlovich Demidchik, Albert Leonidovich Khromov, les professeurs chargé de cours Hasan Naqqosh, Faizali Najmonov et d’autres ont travaillé fidèlement et efficacement à la faculté des langues asiatiques et européennes. Ils ont apporté une contribution précieuse à la formation de spécialistes-orientalistes qualifiés et au développement de la science des études orientales dans la république. Aujourd’hui, le rôle des professeurs S. Soulaimanov, H. Rajabov, S. Nazarzoda, A. Mammadnazarov et U. Safarov est important dans la formation et le développement de départements, sourtout à la formation de jeunes scientifiques, la réalisation d’activités scientifiques et de recherche, écrire des manuels, de matériel méthodologique et de programmes éducatifs.

Des réformes structurelles sont en cours à la Faculté des langues asiatiques et européennes.  À partir de 2011, en changeant le nom de cette faculté, ses sections linguistiques ont été élargies, ainsi que l’étude des langues de l’arabe, le persan, le pashto, l’hindi et l’ourdou, également on a commencé l’enseignement du chinois, de l’anglais, de français et d’allemand. De plus, parallèlement à l’enseignement de la langue et de la littérature, les professeurs de la faculté ont été chargés d’enseigner l’histoire, la géographie et le folklore de ces pays. La tâche donnée consistait à mettre en œuvre l’ensemble du processus d’éducation et de formation et le système éducatif sur la base des langues étudiées. Si nous examinons brièvement ces changements, il apparaît clairement que le gouvernement de la République du Tadjikistan a confié à la direction de l’université et à l’administration de la faculté la tâche responsable d’une réforme structurelle et pédagogique globale de la faculté. Ces réformes et changements fondamentaux visent, en premier lieu, la formation de personnel hautement qualifié pour diverses branches des structures étatiques et non étatiques de la République du Tadjikistan, qui sont principalement liées aux relations économiques et sociales internationales.

En raison de l’expansion du nombre d’heures d’enseignement, des changements dans les programmes éducatifs, de l’augmentation du nombre de pays étudiés, le besoin de restructuration et de gestion de la faculté des langues asiatiques et européennes s’est bien fait sentir aujourd’hui. L’introduction de nouveaux groupes linguistiques dans la structure de la faculté, dont l’anglais, le français, l’allemand et le chinois, avec l’étude des caractéristiques historiques, géographiques et culturelles des pays étudiés, nécessite que les spécialistes de ces disciplines trouvent également leur place dans la faculté.

Au cours de l’année universitaire 2022, la Faculté des langues asiatiques et européennes acceptera les candidats pour l’arabe-anglais, l’arabe-français, le persan-anglais, le persan-français, l’hindi-anglais, l’ourdou-anglais, le pashto-anglais, l’allemand- tadjik, anglais-tadjik, français-tadjik, chinois-tadjik et chinois -informatique. Il est également prévu que dans les années à venir, l’enseignement d’autres langues du monde, telles que l’espagnol, le turc, le coréen, le japonais, etc., soit lancé dans la structure de la faculté. Aujourd’hui, la Faculté des langues asiatiques et européennes comprend la chaire de philologie arabe, la chaire  de philologie iranienne, la chaire de philologie indienne, la chaire des langues étrangères et la chaire d’anglais et de  comparaison typologique.

塔吉克斯坦民族大学亚欧语言系

独立时代,塔吉克斯坦共和国与世界各国的政治、经济、文化和社会关系日益扩大。至今,世界上有100多个国家正式承认塔吉克斯坦共和国,塔吉克斯坦与其中大多数国家建立了外交关系,塔吉克斯坦使团和大使馆在这些国家开展活动。因此,需要培养具有语言知识和技能,通晓世界各国历史、经济和文化的本土人才。

60多年来,亚欧语言系(前身为东方学系)被认为是国家唯一培养高素质东方学家的中心,也是前苏联最好的东方研究中心之一。即使是现在,尽管塔吉克斯坦的一些大学设有东方研究教研室和科系,但该亚欧语言系仍然是该领域合格专家教育和培训的主要中心。

从成立的第一天起,后来成为第一任系主任的Hilal Karimov教授、Vladimir Pavlovich Demidchik教授、Albert Leonidovich Khromov教授、Hasan Naqqosh副教授、Faizali Najmonov教授等就在亚欧语言系忠实而高效地工作。他们为训练有素的东方专家和国家东方研究科学的发展做出了宝贵贡献。今天,教授 S. Sulaymonov,H.Rajabova,S.Nazarzoda,A. Mamadnazarov 和 U. Safarov 在亚欧语言系的组建和发展、年轻科学家的培训、开展科学研究活动、开始编写教科书、教学材料和教育方案方面具有重要意义。

亚欧语言系结构至今持续改善结构。自2011年以来,通过更名,该系里扩大了语言科,在教授阿拉伯语、波斯语、普什图语、印地语和乌尔都语等语言同时开设了教授汉语、英语、法语和德语。此外,除了教授语言和文学外,系里的教师还被指派教授这些国家的历史、地理和民俗学。任务是实施全过程的培养和教育以及基于所学语言的教育体系。如果我们简要地看一下这些变化,就可以清楚地看出,塔吉克斯坦共和国政府已将对教师进行全面结构和教育改革的责任委托给大学管理层和教师行政部门。这些根本性改革和变革的目的,首先是为塔吉克斯坦共和国各国家和非国家机构培养高素质人才,这些机构大多与国际经济和社会关系有关。

由于教学时数的增加、教育项目的变化、研究国家数量的增加,今天出现了对亚欧语言系进行重组和管理的需要。将英语、法语、德语和汉语等新语种引入师资队伍结构,结合研究国家的历史、地理和文化特征,需要这些学科的专家也在系里找到自己的位置。

2022学年,亚欧语言系以阿拉伯语-英语、阿拉伯语-法语、波斯语-英语、波斯语-法语、印地语-英语、乌尔都语-英语、普什图语-英语、德语-塔吉克语、英语-塔吉克语、法语-塔吉克语、汉语-塔吉克语和汉语-计算机等专业录取学生。还计划在未来几年内,在系里结构中开设教授世界其他语言,如西班牙语、土耳其语、韩语、日语等。

如今,亚欧语言系设有阿拉伯语教研室、伊朗语教研室、印度语教研室、外语教研室、英语与比较类型学教研室。

تاجکستان کی قومی یونیورسٹیایشیائی اور یورپی زبانوں کی فیکلٹی

آزادی کے دور میں جمہوریہ تاجکستان مختلف ممالک کے ساتھ سیاسی، اقتصادی، ثقافتی اور سماجی تعلقات روز بروز پھیل رہے ہیں۔ آج، دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک جمہوریہ تاجکستان کو سرکاری طور پر تسلیم کرتے ہیں، اور تاجکستان نے ان میں سے بیشتر ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر رکھے ہیں، اور ان ممالک میں تاجک افراد کی نمائندگی دیکھی جا سکتی ہے نیز وہ سفارت خانے میں کام کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے مقامی افراد کو تربیت دینے کی ضرورت ہے جو لسانی علم اور مہارت رکھتے ہوں اور جو دنیا کے ممالک کی تاریخ، معیشت اور ثقافت کے ماہربھی ہوں۔

60 سال سے زائد عرصے تک، فیکلٹی آف ایشین اینڈ یورپی لینگویجز (پہلے فیکلٹی آف اورینٹل اسٹڈیز) کو جمہوریہ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ مستشرقین کی تربیت کا واحد مرکز اور سابق سوویت یونین میں مشرقی علوم کے بہترین مراکز میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔

اس وقت بھی، اس حقیقت کے باوجود کہ تاجکستان کی کچھ یونیورسٹیوں میں مشرقی علوم کی فیکلٹیز اور شعبہ جات موجود ہیں، یہ فیکلٹی تعلیم و تربیت اور اس شعبے کے مستند ماہرین کی تعلیم کا مرکز بنی ہوئی ہے۔اس کے قیام کے پہلے دنوں سے ہی، پروفیسر ہلال کریموف، جو بعد میں اس کے پہلے ڈین بنے، پروفیسر ولادیمیر پاولووچ ڈیمیڈچک، البرٹ لیونیدووچ خروموف، ایسوسی ایٹ پروفیسر حسن نقوش، فیض علی نجمانوف اور دیگر نے اس فیکلٹی اور یورپی زبانوں میں دیانتداری اور مؤثر طریقے سے کام کیا۔ انہوں نے ہنر مند ماہرین اور مستشرقین کی تربیت اور جمہوریہ میں مشرقی علوم کی سائنس کی ترقی میں گراں قدر تعاون کیا ہے۔

آج، پروفیسرز کی شرکت سلیمانوف، رجبوف، نظرزادہ، محمدنظروف اور سفروف محکموں کی تشکیل اور ترقی، نوجوان سائنسدانوں کی تعلیم، سائنسی اور تحقیقی سرگرمیاں انجام دینے، نصابی کتب، طریقہ کار کے مواد اور تعلیمی پروگراموں کی تیاری شروع کرنے میں اہم ہے۔

فیکلٹی آف ایشین اینڈ یورپین لینگویجز میں ساختیاتی اصلاحات جاری ہیں۔2011 سے اس فیکلٹی کا نام تبدیل کرکے اس کے لسانی حصوں کو وسعت دی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ عربی، فارسی، پشتو، ہندی اور اردو کی پہلے عام زبانوں کے مطالعہ، چینی، انگریزی، فرانسیسی، اور جرمن زبانیں شروع ہو چکی ہیں۔نیز، زبان و ادب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ، فیکلٹی کے اساتذہ کو ان ممالک کی تاریخ، جغرافیہ اور لوک داستانیں پڑھانے کا کام سونپا گیا ہے۔ تعلیم و تربیت کے پورے عمل اور تعلیمی نظام کو سمجھنے والی زبانوں کی بنیاد پر نافذ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔

اگر ہم ان تبدیلیوں کا مختصر جائزہ لیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جمہوریہ تاجکستان کی حکومت نے یونیورسٹی انتظامیہ اور فیکلٹی انتظامیہ کو فیکلٹی کی جامع ساختی اور تعلیمی اصلاحات کا ذمہ دارانہ کام سپرد کیا ہے۔ان بنیادی اصلاحات اور تبدیلیوں کا مقصد، سب سے پہلے، جمہوریہ تاجکستان کے ریاستی اور غیر ریاستی ڈھانچے کی مختلف شاخوں کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ اہلکاروں کی تربیت ہے، جن کا زیادہ تر تعلق بین الاقوامی اقتصادی اور سماجی تعلقات سے ہے۔

تدریسی اوقات میں توسیعی و تعلیمی پروگراموں میں تبدیلی، زیر مطالعہ ممالک کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے آج ایشیائی اور یورپی زبانوں کی فیکلٹی کی تدجید نو اور انتظام و انصرام کی ضرورت ہے۔

فیکلٹی کے ڈھانچے میں نئے زبان کے گروہوں کا تعارف، جن میں انگریزی، فرانسیسی، جرمن، اور چینی شامل ہیں، ممالک کی تاریخی، جغرافیائی اور ثقافتی خصوصیات کے مطالعہ کے ساتھ، اس بات کی ضرورت ہے کہ فیکلٹی کے ان شعبوں کے ماہرین بھی اپنی جگہ تلاش کریں۔

2022 کے تعلیمی سال میں، ایشیائی اور یورپی زبانوں کی فیکلٹی میں عربی-انگریزی، عربی-فرانسیسی، فارسی-انگریزی، فارسی-فرانسیسی، ہندی-انگریزی، اردو-انگریزی، پشتو-انگریزی، جرمن- تاجکی، انگریزی-تاجکی، فرانسیسی. -تاجکی، چینی-تاجکی اور چینی – انفارمیٹکس گروہوں کے لیے درخواست دہندگان کو قبول کی گئی۔

یہ بھی منصوبہ بنایا گیا ہے کہ آنے والے سالوں میں فیکلٹی کے ڈھانچے میں دنیا کی دیگر زبانوں جیسا کہ ہسپانوی، ترکی، کورین، جاپانی وغیرہ کی تعلیم کا آغاز کیا جائے ۔ آج، ایشیائی اور یورپی زبانوں کی فیکلٹی میں عربی فلالوجی کا شعبہ، ایرانی فلالوجی کا شعبہ، ہندوستانی فلالوجی کا شعبہ، غیر ملکی زبانوں کا شعبہ، اور انگریزی اور تقابلی ٹائپولوجی کا شعبہ موجود ہے۔